Gemeente Haacht
0 items
€ 0,00
Privacyverklaring reservatietool Haacht en E2E

1. Algemeen privacybeleid
2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
7. Wat zijn uw rechten?
a. Recht op intrekken toestemming
b. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Algemeen privacybeleid
U kan het algemeen privacybeleid van de gemeente Haacht consulteren via: https://www.haacht.be/proclaimer .
Hieronder zetten we meer specifiek uiteen voor welke doeleinden uw gegevens via deze toepassing worden gebruikt en welke partijen toegang hebben tot uw gegevens.

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
Het gemeentebestuur Haacht is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.
Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de secretaris via het e-mailadres secretaris(at)bestuur.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy(at)bestuur.be.

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
De gegevens die u via deze website verstrekt worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u ze ingeeft: hetzij het inschrijven voor activiteiten van de sport- en/of jeugddienst, hetzij voor het reserveren van zalen. Dit kan inhouden:
- Het inschrijven voor sportactiviteiten of -sportweken
- Het inschrijven voor grabbelpasactiviteiten
- Het inschrijven voor kinderopvang
- Het inschrijven voor de gemeentelijke speelpleinwerking
Het reserveren van zalen.
- Het reserveren van presentatieruimte ikv tentoonstellingen
- Het reserveren van sportzalen
- Het reserveren van eetzalen van gemeentelijke scholen
- Het reserveren van zalen in GC Den Breughel

Door u te registreren in deze toepassing geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken voor het doeleinde waarvoor u gekozen hebt. De gemeente en haar verwerker e2e garanderen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden verwerkt zonder dat u hier voor heeft gekozen.

Als u uw kinderen inschrijft voor grabbelpasactiviteiten zullen wij u niet automatisch aanschrijven voor mogelijkheden van kinderopvang. U kiest hier zelf voor.
Het gebruik van één toepassing laat u en ons wel toe om efficiënt te werken. U moet slechts één keer uw basisgegevens ingeven waarna u van verschillende mogelijkheden (doeleinden) gebruik kan maken.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
De personeelsleden van de dienst Vrije Tijd en onthaal kunnen uw gegevens inkijken, alsook de verwerker m.n. e2e.
De gemeente Haacht stelt met deze verwerker een “verwerkeringsovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
U geeft zelf uw gegevens in.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de secretaris (secretaris(at)bestuur.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy(at)bestuur.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :
• gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
• uw gegevens te (laten) wissen
• de verwerking van uw gegevens te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
• uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)
a. Recht op intrekken toestemming
U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.
b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit
Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
TEL: +32 (0)2 274 48 00 FAX: +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens
Door een account aan te maken geeft u uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de bovenvermelde doeleinden. Uw gegevens invullen is een actieve handeling, u kan er evengoed voor kiezen om u niet te registreren binnen deze site.
Bij inschrijving, registratie kan er ook nog bijkomend toestemming gevraagd worden voor het verwerken van beeldmateriaal. Hier heeft u de keuze om u te verzetten van het maken van beeldmateriaal tijdens de activiteiten.

 

Template werd opgemaakt door VERA A.P.B.